Mulesoft2022.08.08 4 min. czytania

MuleSoft Integration with MailChimp

Niniejszy blog ma charakter instrukcji dla programistów w przeprowa­dzaniu procesu integracji MuleSoft przy użyciu MailChimp Marketing Connector.

O narzędziu MailChimp Marketing Connector

MailChimp Marketing Connector umożliwia automatyzację usług związa­nych z kampaniami marketingowymi i e-mail marketingiem za pomocą łatwego w użyciu narzędzia API Connectivity.

Korzystanie z MailChimp Connector ułatwia przetwarzanie danych o kon­tach i kampaniach pod kątem przepływów Mule, a tym samym umożliwia bezproblemową integrację danych MailChimp z naszą aplikacją.

Przykładowe zastosowania narzędzia:

 • tworzenie, wyszukiwanie i wysyłka wiadomości;
 • dodawanie, aktualizowanie lub usuwanie osób z listy odbiorców;
 • monitorowanie wskaźników otwarcia wiadomości w celu analizy kampanii;
 • triggerowanie, czyli wykonywanie działań wynikających z różnych czynności, np. otwarcie wiadomości, dodanie odbiorcy, aktua­li­zacja danych odbiorcy, usunięcie odbiorcy z listy.


Najważniejsze pojęcia MailChimp

Kampania (Campaign)

Kampania pozwala zarządzać działaniami marketingowymi, dodawać leady i wysyłać e-maile do odbiorców. Kampania pozwala również na wysył­kę promocyjnych wiadomości.

Odbiorcy (ang. Audience)

Przejdź do miejsca, w którym w MailChimp przechowywane są dane kontaktowe odbiorców.

Kontakt (Contact)

Kontakt zawiera dane pozwalające na skomunikowanie się z osobą fizycz­ną lub podmiotem. Status marketingowy kontaktu określa, jakiego rodzaju treści użytkownicy chcą otrzymywać. W ramach poszczególnych kontak­tów można zasubskrybować różne opcje (bądź zdecydować, aby tego nie robić). Można również z takiej subskrypcji zrezygnować. Statusy kontak­tów można również usuwać lub aktualizować.

Jak rozpocząć pracę z MailChimp Marketing Connector

1. Utwórz nowy projekt w Anypoint Studio.

2. Przejdź do wyszukiwarki i znajdź MuleSoft Marketing. Wybierz Mail­Chimp Marketing Connector z narzędzia Exchange, a następnie dodaj MailChimp Marketing Connector do swojej palety.

Obraz 1: MailChimp Marketing Connector w narzędziu Exchange

Konfiguracja narzędzia Connector

W ramach konfiguracji narzędzia Connector dostępne są dwie opcje uwie­rzy­telniania:

 • API Key Connection Provider

Jest to najprostszy i najczęściej używany sposób uwierzytelniania i łącze­nia konta MailChimp.

Skopiuj lub utwórz klucz z konta MailChimp w oparciu o swoje prefe­renc­je. Możesz utworzyć nowy klucz dla każdej aplikacji i zidentyfikować go za pomocą tagu etykiety.

W ramach Konfiguracji narzędzia Connector należy uzupełnić pola Base Uri i Authorization.

1. BaseUri będzie w formacie https://[dc].api.mailchimp.com/3.0, gdzie „dc” oznacza centrum danych (ang. datacenter).

2. W polu Authorization należy podać swój klucz API. Nie zapomnij dodać odpowiedniego posiadacza (ang. bearer).

Obraz 2: Konfiguracja MailChimp Marketing Connector

Uwaga: Przechowuj swój klucz API bezpiecznie lub zaszyfruj go, ponieważ klucz ten pozwala na pełny dostęp do konta MailChimp.

 • Oauth Authorization Code Connection Provider

Proces konfiguracji w przypadku autoryzacji Oauth jest podobny do wszel­kich pozostałych konfiguracji OAuth 2.

Należy podać adres URL wywołań zwrotnych (ang. callback URL), adres URL autoryzacji (ang. authorization URL), jak również klucz i tajny klucz klienta.

Funkcjonalności narzędzia MailChimp Marketing Connector

 • Dodawanie kampanii

Dodawanie kampanii pozwala stworzyć nową kam­pa­nię. Należy uzupełnić zawartość postu o szczegóły niezbędne do jej utwo­rze­nia. Po poprawnym wykonaniu tej czynności otrzymamy komunikat „200” (czyli OK) i unikal­ny iden­ty­fika­tor kampanii.

Dodawanie komunikatu – żądanie kampanii

%dw 2.0
output application/JSON
---
{
	"type": "regular",  //four types of campaigns ("plaintext", "absplit", "rss", or "variate")
	"recipients": {
		"list_id": "1031716", //Unique Id of the Subscribers you want to add to campaign
		"segment_opts": {
			"saved_segment_id": 1031716,
			"match": "any",
			"conditions": []
		}
	},
	"settings": {		//The settings for your campaign, including subject, name, reply-to address, and more.
		"subject_line": "MailChimp Add Campaign Test 3",
		"preview_text": "Add Campaign Test 3",
		"title": "MailChimp Add Campaign 3",
		"from_name": "Shubh3",
		"reply_to": "myidhack1@gmail.com",
		"use_conversation": false,
		"to_name": "a3",
		"folder_id": "",
		"authenticate": true,
		"auto_footer": false,
		"inline_css": false,
		"auto_tweet": false,
		"auto_fb_post": [],
		"fb_comments": false,
		"template_id": 10023308
	},
	"tracking": { //Tracking options for a campaign.
		"opens": false,
		"html_clicks": false,
		"text_clicks": false,
		"goal_tracking": false,
		"ecomm360": false,
		"google_analytics": "",
		"clicktale": "",
		"salesforce": {
			"campaign": false,
			"notes": false
		},
		"capsule": {
			"notes": false
		}
	},
	"social_card": { //Preview of the campaign, rendered by social networks like Facebook and Twitter
		"image_url": "",
		"description": "",
		"title": ""
	},
	"content_type": "template" // "template" or "multichannel"
}

Dodawanie struktury komunikatu z odpowiedzią na kampanię

{
  "id": "254df2141f",  // unique id of the campaign
  "web_id": 5593384,
  "type": "regular",
  "create_time": "2022-06-24T06:57:21+00:00",
  "archive_url": "http://eepurl.com/h4-Xr5",
  "long_archive_url": "https://us9.campaign-archive.com/?u=90c189c2382f472edc2faa737&id=254df2141f",
  "status": "save",
  "emails_sent": 0,
  "send_time": "",
  "content_type": "template",
  "needs_block_refresh": false,
  "resendable": false,
  "recipients": {
    "list_id": "9e90358efd",
    "list_is_active": true,……….
}
 • Dodawanie notatki przy odbiorcy

Używając tej funkcjonalności można dodać notatkę dla konkretnego sub­sk­ry­benta. W tym celu należy podać List-Id i Hash subskrybenta.

 • Dodawanie odbiorcy do listy

Funkcja ta umożliwia dodanie nowego odbiorcy do listy. Można stworzyć nowy rekord odbiorcy lub  połączyć istniejące rekordy używając opcji spraw­dzania poprawności łączenia.

 • Usuwanie odbiorcy z listy

Jest to funkcja pozwalająca na usunięcie z listy wszystkich danych osobo­wych (ang. PII – Personally Identifiable Information) związanych z da­nym odbiorcą, a także na usunięcie z niej samego odbiorcy.

 • Trigger po otwarciu e-maila

Za pomocą tej funkcji można stworzyć trigger celem wykonania określonej akcji lub szeregu akcji, np. wysyłki wiadomości zwrotnej (ang. follow-up email) w celu przedstawienia oferty.

 • Trigger po dodaniu nowego odbiorcy lub aktualizacji danych

Dzięki tej funkcjonalności można wykonać kilka czynności, takich jak np. wysłanie powitalnego e-maila, dostarczenie katalogu produktów firmy.

 • Trigger po wypisaniu się z listy

Gdy odbiorca wypisuje się z listy subskryp­cyjnej, można uruchomić trigger, który umożliwia wykonanie określonych działań, takich jak wysył­ka e-maila z pytaniem o powód rezyg­nacji z subskrypcji, o działania, które ją spowodowały itp.

 • Wysyłka kampanii

Samo utworzenie kampanii nie jest równoznaczne z wysyłką do od­bior­ców z listy – dopiero funkcja „Wysyłka kampanii” pozwala na zainicjowanie realizacji kampanii.

 • Wyszukiwanie odbiorców

Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie odbiorców i uzyskiwanie szczegóło­wych informacji na ich temat. Może to służyć weryfikacji informacji o odbiorcy i stanowić podstawę do wykonania odpowiednich działań.

Pozostałe funkcje opisano w dokumentach API: Dokumenty MailChimp Marketing API

Podsumowanie

MailChimp pozwala na zarządzanie kampanią i listą subskrybentów.
Za pomocą MuleSoft można zautomatyzować działania marketingowe, jak również uru­chomić niestandardowe kampanie, tym samym wzbogacając swoje portfolio aktywności marketingowych. Oprócz funkcjonalności dostarczanych przez MailChimp Marketing Connector można także użyć MailChimp Marketing API, które wykorzystuje się do bardziej uszczegóło­wio­nych operacji. MailChimp posiada również usługę wysyłania transak­cyjnych wiadomości e-mail – Mandrill API (MailChimp Transactional Email API).

Skontaktuj się z nami

Chcesz wiedzieć, jak możemy pomóc Tobie? Porozmawiajmy!

Kontakt