Legal notice

The following information applies to e-mails sent from @billennium.com domain:

Legal notice
Billennium Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (02-758 Warsaw) at ul. Mangalia 2a, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS No. 0000769422 (District Court for capital city Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register), with a share capital of PLN 1,425,000.00, fully paid-up. NIP: 525-22-59-585, REGON 015336777, DUNS 367459273.

Personal data notice

Pursuant to Art 13 (1) and (2) of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons as regards personal data processing, on the free movement of such data and on the repeal of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), I would like to inform you that the controller of your personal data is Billennium S.A., registered in Warsaw, ul. Mangalia 2A; you may contact the Data Protection Officer of Billennium S.A. at dane.osobowe@billennium.com – your personal data, provided voluntarily, is processed to establish or fulfill the partnership;

Legal basis for processing are: our legitimate interests regarding to direct marketing of our services, providing communications which we think will be of interest for you, providing our services, receiving services, administering, managing and developing our businesses and managing security, quality and risk or the consent, if we asked you for the consent;

– your personal data may be shared with a third country/international organization based on standard data protection clauses adopted by the European Commission – you may receive the copy of your personal data shared with a third country under a written request;y our personal data can be shared to: – employees of Billennium or companies related by capital or person in order to provide services and offer new service, IT systems providers we use such as CRM, e-mail, website, – other Billennium suppliers if such transfer is necessary to achieve the purpose of data processing;

– your personal data will be stored for the period required to fulfill the purpose of its collection or until you request that it be removed; – you have the right to access the contents of your personal data and other rights provided for by applicable provisions; – you have the right to complain to the President of the Personal Data Protection Office.

Confidentiality
This message and attachments are intended for a specific recipient and may contain information of a confidential nature – protected by law. If you are not the recipient for whom the message is intended, please notify the sender by sending a reply, and then delete this message. Any copying or disclosure of the content of this message is prohibited, and if it is made, it may be considered as violating the law. Any opinions and views in the message may not be the same as the position of Billennium S.A. The sender is not responsible for any errors or gaps in this message that may arise as a result of its transmission.

—————————————————-

Poniższe informacje dotyczą wiadomości e-mail wysyłanych z domeny @billennium.com:

Informacje prawne
Billennium Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (02-758 Warszawa) przy ul. Mangalia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769422 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał akcyjny w wysokości: 1425 000,00 PLN opłacony w całości. NIP 5252259585, REGON 015336777, DUNS 367459273.

Informacje dotyczące danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informuję, iż – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Billennium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 2A; kontakt z inspektorem ochrony danych Billennium S.A. dane.osobowe@billennium.com ; – Pani/Pana dane osobowe, podane dobrowolnie, przetwarza się w celu nawiązania lub realizacji współpracy;

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, który wiąże się z marketingiem bezpośrednim naszych usług lub przekazywaniem informacji, którymi naszym zdaniem będą Państwo zainteresowani, świadczeniem usług na rzecz Państwa pracodawcy, otrzymywaniem usług, świadczeniem usług, administracją, zarządzaniem i rozwojem działalności, oraz zarządzaniem bezpieczeństwem, jakością lub ryzykiem lub zgoda jeśli o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do Państwa;

– Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską – Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na podstawie pisemnego wniosku;

– Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione: – pracownikom Billennium lub spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo w celu świadczenia usług i oferowania nowych usług, – dostawcom systemów IT z których korzystamy takich jak CRM, poczta email, strona www, – innym dostawcom Billennium w przypadku, kiedy przekazanie to jest konieczne do realizacji celu w jakim dane zostały zebrane.

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa;

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia lub do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia; – posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawa przewidziane wprost w obowiązujących przepisach; – ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poufność
Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata i może zawierać informacje o charakterze poufnym – chronione przez przepisy prawa. Jeśli Pan/Pani nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie skasować tę wiadomość. Jakiekolwiek kopiowanie lub ujawnianie treści tej wiadomości jest zabronione, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Wszelkie opinie i poglądy znajdujące się w wiadomości mogą nie być tożsame ze stanowiskiem Billennium S.A. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub luki w tej wiadomości, które mogą powstać w wyniku jej transmisji.Szybki kontakt

Billennium Warsaw
pokaż kontakt

Billennium Kuala Lumpur
pokaż kontakt

Billennium Lublin
pokaż kontakt

Billennium Łódź
pokaż kontakt

Billennium Olsztyn
pokaż kontakt

Billennium Bytom
pokaż kontakt

Billennium Pune
pokaż kontakt

Billennium New York
pokaż kontakt