REGULAMIN KONKURSU “World Tour Essentials Warszawa – Quiz Billennium" 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest spółka Billennium S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000769422, NIP 5252259585, kapitał zakładowy 1.425.000,00 zł wpłacony w całości.

II. Uczestnicy 

Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni uczestnik World Tour Essentials Warszawa, który zgłosi chęć udziału w konkursie w czasie jego trwania i wypełni obowiązkowe pole formularza znajdującego się pod linkiem https://salesforcequiz.webankieta.pl/.

III. Postanowienia ogólne 

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24 maja 2023 r. o godz. 9:00 i kończy w dniu 24 maja 2023 r. o godz. 15:00.
 2. Konkurs polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z pytań zamkniętych z zakresu wiedzy o technologii.
 3. Zwycięzcą konkursu (Laureat) może zostać 1 uczestnik, który udzieli spośród wszystkich uczestników najwięcej poprawnych odpowiedzi na zadane pytania, w jak najkrótszym czasie.
 4. W przypadku, gdy kilku uczestników udzieli tę samą ilość poprawnych odpowiedzi na zadane pytania, wówczas wyższe miejsce uzyska uczestnik, który rozwiązał test w krótszym czasie.
 5. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
 6. Z tytułu wygranej w konkursie Laureat otrzyma nagrodę w postaci konsoli NINTENDO Switch OLED The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition o wartości 1749,00 zł brutto.
 7. Do nagrody przyznawanej Laureatowi konkursu organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości nagrody, która nie podlega wypłacie zwycięzcy, lecz zostaje przeznaczona przez organizatora na podatek dochodowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 8. Laureat nie jest uprawniony do zamiany nagrody na świadczenie pieniężne odpowiadające wartości nagrody lub inną rzecz odpowiadającą wartości nagrody.
 9. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości ani sposobu wydania nagród, jak również otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego
 10. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej w dniu wydarzenia po godzinie 15:30 za pomocą połączenia telefonicznego lub wiadomości SMS.
 11. Nagroda konkursowa zostanie wydana Laureatowi w dniu wydarzenia na stoisku Billennium, po wcześniejszym wypełnieniu Oświadczenia Laureata dot. jego danych osobowych niezbędnych do rozliczenia podatkowego.