REGULAMIN KONKURSU “[NAZWA]” 

REGULAMIN KONKURSU “[NAZWA]” 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest spółka Billennium S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000769422, NIP 5252259585, kapitał zakładowy 1.425.000,00 zł wpłacony w całości.

II. Uczestnicy 

Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni uczestnik konferencji ABSL[FK1] , który zgłosi chęć udziału w konkursie w czasie jego trwania i wypełni obowiązkowe pole formularza znajdującego się pod linkiem [_].

III. Postanowienia ogólne 

  1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30 maja 2022 r. o godz. 10:00 i kończy w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 15:00.
  2. Konkurs polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z pytań zamkniętych z zakresu wiedzy o multicloud.
  3. Zwycięzcami konkursu (I,II,III miejsce) może zostać 3 uczestników, którzy udzielą spośród wszystkich uczestników najwięcej poprawnych odpowiedzi na zadane pytania, w jak najkrótszym czasie.
  4. W przypadku, gdy kilku uczestników udzieli tę samą ilość poprawnych odpowiedzi na zadane pytania, wówczas wyższe miejsce uzyska uczestnik, który rozwiązał test w krótszym czasie.
  5. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
  6. Z tytułu zajęcia I miejsca w konkursie uczestnik otrzyma nagrodę w postaci [_]. Z tytułu zajęcia II miejsca w konkursie uczestnik otrzyma nagrodę w postaci [_]. Z tytułu zajęcia III miejsca w konkursie uczestnik otrzyma nagrodę w postaci [_]. Wartość nagród dla jednego uczestnika nie przekracza kwoty 250 zł.