Działania promocyjne na rynkach zagranicznych

Billennium Sp. z o.o. na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-14-0066/17 z dnia 02.10.2017r. realizuje Projekt pt.: „Uczestnictwo w działaniach promocyjnych celem zwiększenia rozpoznawalności marki firmy Billennium Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” w ramach Działania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

Celem projektu / celem strategicznym firmy Billennium w kontekście planowanych działań międzynarodowych jest rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne w zakresie sprzedaży obecnych usług znajdujących się w ofercie. Działania te mają doprowadzić do zbudowania wizerunku firmy profesjonalnie realizującej usługi w zakresie zapewnienia jak najlepiej wykwalifikowanych pracowników na potrzeby projektów realizowanych przez klientów. Według przyjętej koncepcji rozwój sprzedaży rozpocznie się od pozyskania partnerów biznesowych w poszczególnych krajach, co powinno zaowocować nawiązaniem trwałej współpracy. Realizacja zaplanowanych działań (zgodnie z wew. strategią rozwoju) będzie miała bezpośrednie przełożenie na działalność Wnioskodawcy w zakresie:

– Wprowadzenia oferowanych usług na rynki zagraniczne.

– Wzrostu udziału eksportu w ogólnej wielkości sprzedaży.

– Zwiększenia konkurencyjności firmy.

– Wzrostu pozycji rynkowej w skali globalnej.

– Adaptacji najnowszych technologii i trendów w branży..

Głównym przedmiotem projektu objętego niniejszą dokumentacją aplikacyjną jest autorskie rozwiązanie Billennium LAB w zakresie świadczenia specjalistycznych usług IT w obszarze Managed Services, Team Leasing i Body Leasing. W ramach współpracy z Klientem Wnioskodawca zapewnia dostarczenie zespołu o pełnym przekroju kompetencji niezbędnych do realizacji zadań w środowisku Klienta lub skuteczną realizację konkretnego projektu. Kluczem jest metodologia do zarządzania portfelem projektów wraz z modułem do planowania zasobów, monitorowania projektów i wspierającego ich obsługę. Tak zdefiniowana usługa zapewnia wyspecjalizowany zespół o zasięgu międzynarodowym i możliwością skalowania i pełnego monitoringu realizowanych usług od strony klienta. Działania nad rozwojem i promocją Billennium LAB pozwalają osiągnąć wzrost poziomu efektywności operacyjnej firmy, rozszerzenie zakresu usług na rynkach zagranicznych, co przekłada się na możliwość dynamicznego skalowania obrotów spółki bez utraty wewnętrznej kontroli nad realizowanymi procesami.

 

Wartość projektu: 464 582,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 381 860,00 PLN

Wartość dofinansowanie z EFRR: 190 930,00 PLN (w tym Pomoc de minimis: 89 680,00 PLN)

Lata realizacji projektu: 2017-2018

Szybki kontakt

Billennium Warsaw
pokaż kontakt

Billennium Kuala Lumpur
pokaż kontakt

Billennium Lublin
pokaż kontakt

Billennium Łódź
pokaż kontakt

Billennium Olsztyn
pokaż kontakt

Billennium Bytom
pokaż kontakt

Billennium Pune
pokaż kontakt

Billennium New York
pokaż kontakt